GreekEnglish

 

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus +

Tην Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Κέντρου Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ, παρουσία του Διοικητού Ναυτικής Εκπαίδευσης Υποναυάρχου Ε. Μικρού ΠΝ, ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης που παρακολούθησε το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Plus. Το εν λόγω πρόγραμμα διοργανώνεται και υλοποιείται για το ΠΝ από το ΚΔΒΜ2 του Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

Στην εν λόγω ημερίδα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ERASMUS Plus, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το σύστημα πιστοποίησης EUROPASS από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και έγινε συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS από τη Σιβιτανίδειο Σχολή . Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι διαφόρων φορέων εμπλεκομένων με τις δράσεις του ERASMUS+.

Παράλληλα, αναλύθηκαν οι υλοποιημένες ροές Δράσης ΚΑ1 και ΚΑ2 που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2017 από το Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ καθώς και η σύγκριση με το έτος 2016 και το παραγόμενο εκπαιδευτικό όφελος που προέκυψε από τις δράσεις αυτές για το Πολεμικό Ναυτικό, σε μία προσπάθεια το προσωπικό του ΠΝ και ειδικότερα οι Αξιωματικοί Εκπαίδευσης των Διοικήσεων και των υπηρεσιών του ΠΝ, να καταστούν κοινωνοί των ευκαιριών εκπαίδευσης που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, του τρόπου υλοποίησης του, καθως και την δυνητική δυνατότητα κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών που ανακύπτει απο τις δράσεις του Erasmus+

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω δημοσιεύονται τα Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε φυσικό πρόσωπο που εξέδωσε η ACTA-Infotest για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018.

 

2015 2016 2017 2018Άρθρο του Ηλία Δ. Τζαννή με τίτλο "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ"

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

CDPO LOGOarrow Έντυπο Πιστοποίησης 

arrow Syllabus CDPO v1.0

 

Data Protection Officer - CDPO
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC που ίσχυε μέχρι σήμερα και έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαϊου 2018.

 

Ο Data Protection Officer είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση της εταιρείας και των υπαλλήλων της σχετικά με τις σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, την κατάρτιση προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων και τη διενέργεια τακτικών ελέγχων ασφάλειας. Χρησιμεύει επίσης ως σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας και των εποπτικών αρχών που εποπτεύουν δραστηριότητες που σχετίζονται με δεδομένα.

dpo

Το CDPO πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρακτικές προστασίας δεδομένων
 • Κατανοεί σε βάθος το GDPR
 • Κατανοεί τις δραστηριότητες επεξεργασίας του οργανισμού
 • Κατανοεί τεχνολογίες IT και μεθόδους ασφάλειας της πληροφορίας
 • Γνωρίζει τον τομέα επιχείρησης, τις λειτουργίες, τους διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες του οργανισμού
 • Τηρεί το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αξιολόγηση του Υποψηφίου

Η έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτεί εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογή. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

 

Το σχήμαESYD LOGO πιστοποίησης CDPO είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 


 

Θέλω να εκπαιδευτώ ως:
 1. *Η συμπλήρωση και αποστολή της παρακάτω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
 2. (*)
  Άκυρο Εισαγωγή
 3. Ονοματεπώνυμο & Full Name(*)
  Please let us know your name.
 4. E-Mail(*)
  Please let us know your email address.
 5. Τηλέφωνο & Phone(*)
  Please write a subject for your message.
 6. Μήνυμα & Message
  Please let us know your message.
 7. anti-spam(*)
  anti-spam
  Άκυρο Εισαγωγή

 

 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

dpo

 

Εξειδικευμένο Σεμινάριο

 

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC που ίσχυε μέχρι σήμερα και έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαϊου 2018.

 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΥΠΔ (Data Protection Officer-DPO) είναι ο επαγγελματίας με εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων και αντικείμενο του είναι η παροχή υπηρεσιών που σχετίζεται με την παρακολούθηση συμμόρφωσης της επεξεργασίας με την αντίστοιχη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην Ελλάδα, η έννοια του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων εισήχθη μόλις πρόσφατα μέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) της 2016/679.

 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 40 ώρες

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: επαγγελματίες με εμπειρία σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και νομικά θέματα προστασίας δεδομένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τρόπο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε επιχειρήσεις επεξεργασίας δεδομένων, και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση πάνω στα θέματα προστασίας δεδομένων φυσικών προσώπων.

 

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 

 • Γνωρίζει τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρακτικές προστασίας δεδομένων
 • Κατανοεί σε βάθος το GDPR
 • Κατανοεί τις δραστηριότητες επεξεργασίας του οργανισμού
 • Κατανοεί τεχνολογίες IT και μεθόδους ασφάλειας της πληροφορίας
 • Γνωρίζει τον τομέα επιχείρησης, τις λειτουργίες, τους διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες του οργανισμού
 • Διακατέχεται από ακεραιότητα και υψηλό επαγγελματικό ήθος για την προώθηση της κουλτούρας της προστασίας δεδομένων μέσα στον οργανισμό
 • Τηρεί το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ακόλουθους τομείς απασχόλησης:

 • Επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα σεξουαλικής ζωής ή γενετήσιου προσανατολισμού)
 • Επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που επεξεργάζονται δεδομένα ευρωπαίων πολιτών με εγκαταστάσεις εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που παρακολουθούν σε τακτική και συστηματική βάση φυσικά πρόσωπα σε μεγάλη κλίμακα.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού Certified Data Protection Officer

 

Περιεχόμενο Σεμιναρίου:

 

Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο

 

Βασικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων

Ασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια

Ιδιωτικότητα εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού

Γνωστοποιήσεις παραβιάσεων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αρμοδιότητες Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η ανάγκη για εκτίμηση αντικτύπου

Διασφάλιση συμμόρφωσης συνεργατών/processors

 

Ασφάλεια Πληροφοριών – Διεθνή Πρότυπα

 

Συστήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Κώδικες Υλοποίησης Συστημάτων Ασφάλειας Πληροφοριών

Κώδικες Πρακτικής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που Βρίσκονται σε Δημόσιες Υποδομές Cloud που Λειτουργούν ως Επεξεργαστές Προσωπικών Δεδομένων

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Εξασφάλιση της Επιχειρησιακής Ετοιμότητας των Συστημάτων Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Μελέτη Αντικτύπου της Ιδιωτικότητας

Πλαίσιο Ιδιωτικότητας

Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

 

 

 Όσοι εκπαιδευτικοί φορείς ενδιαφέρονται να διενεργήσουν το παραπάνω εξειδικευμένο σεμινάριο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ACTA για περισσότερες πληροφορίες.

Σελίδα 1 από 29

Θέλω να γίνω

anazitisi kentrou

Αναζήτηση Εξετάσεων

 

elegxos esyd

elegxos pistopoiitikou

Είσοδος Συνεργατών ACTA

Είσοδος Συνεργατών ACTA-Infotest

 

elegxos pistopoiitikou