GreekEnglish
Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 09:35

Διαχειριστής Αφερεγγυότητας - IP

Written by

IP LOGO

arrow Έντυπο Πιστοποίησης 

arrow Syllabus IP 1.0

 

 

Insolvensy Practitioner

Διαχειριστή Αφερεγγυότητας

Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας είναι ένας επαγγελματίας που καθίσταται απολύτως απαραίτητος για κάθε είδους και κλάδου επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού καθώς και του δημοσίου τομέα. Τόσο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όσο και οι οικονομικές εξελίξεις συντελούν σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς, οι οικονομικές συναλλαγές όπως και το χρηματοοικονομικό σύστημα γενικότερα γίνονται πολυπλοκότερα. Η ανάγκη να γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος μεταξύ των συμβαλλομένων, να αξιολογείται και να γίνεται η κατάλληλη διαχείριση του είναι μία υπαρκτή πραγματικότητα, η οποία, με τη σειρά της,  απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, εξαιτίας της οποίας παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα απάτης και διαφθοράς ενισχύοντας αποφασιστικά την ανάγκη να γίνεται ενδελεχής και εμπεριστατωμένος έλεγχος, ώστε αντιμετωπίζονται εξαρχής επιτυχώς τα όποια προβλήματα προκύπτουν και να γίνεται με ορθό τρόπο η διαχείριση τους

 

Η έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών, υποχρεώνει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη διαχειριστών αφερεγγυότητας, να αναθέτουν αυτό το έργο σε άτομα που είτε δεν διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται, είτε διαθέτουν μόνο κάποια, στην πλειοψηφία τους εμπειρικά, οδήγησε στην ανάγκηγια εξειδίκευση και πιστοποίηση  επαγγελματιών Διαχειριστών Αφερεγγυότητας  που θα είναι εφοδιασμένοι με τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί στο έργο τους.

 

Η εξέταση κάθε ενότητας περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί η ACTA για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού αρκεί να είναι:

 

Α)Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή

Β) Απόφοιτος δευτεροβάθμιας και να έχει παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο τουλάχιστον 80 ωρών.

 

Το σχήμαESYD LOGO πιστοποίησης FA είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

 

 

 


 

Θέλω να εκπαιδευτώ ως:
 1. *Η συμπλήρωση και αποστολή της παρακάτω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
 2. (*)
  Άκυρο Εισαγωγή
 3. Ονοματεπώνυμο & Full Name(*)
  Please let us know your name.
 4. E-Mail(*)
  Please let us know your email address.
 5. Τηλέφωνο & Phone(*)
  Please write a subject for your message.
 6. Μήνυμα & Message
  Please let us know your message.
 7. anti-spam(*)
  anti-spam
  Άκυρο Εισαγωγή

 

 

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 08:38

Εσωτερικός Ελεγκτής - IA

Written by

IA LOGO

arrow Έντυπο Πιστοποίησης 

arrow Syllabus IA v1.0

 

 

Internal Auditor

Εσωτερικός Ελεγκτής

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι ένας επαγγελματίας που καθίσταται απολύτως απαραίτητος για κάθε είδους και κλάδου επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού, του δημοσίου καθώς και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τόσο το υφιστάμενο θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο, όσο και οι οικονομικές εξελίξεις συντελούν σε αυτό το συμπέρασμα, καθώς, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, παρατηρούνται αυξημένα κρούσματα απάτης και διαφθοράς. 

IA

Επομένως, πλέον η ανάγκη, που ας σημειωθεί υπήρχε από παλαιότερα, για περισσότερους εκπαιδευμένους, επαγγελματίες εσωτερικούς ελεγκτές, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχή αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Η έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών, υποχρεώνει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη εσωτερικών ελεγκτών, να αναθέτουν αυτό το έργο σε άτομα που είτε δεν διαθέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται, είτε διαθέτουν μόνο κάποια, στην πλειοψηφία τους εμπειρικά.

 

Ο Εσωτερικός έλεγχος δημιουργήθηκε ως δικλείδα ασφαλείας για την ορθή λειτουργία των οργανισμών και επιχειρήσεων και, ως ανεξάρτητη, αντικειμενική  και συμβουλευτική δραστηριότητα προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς προφυλάσσει από προβλήματα και συμβάλλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων της διοίκησης.

 

H ACTA, τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία του σχήματος πιστοποίησης «Εσωτερικός Ελεγκτής» για να καλύψει το ως άνω κενό στην αγορά εργασίας.

Η εξέταση κάθε ενότητας περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί η ACTA για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού αρκεί να είναι:

 

Α)Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή

Β) Απόφοιτος δευτεροβάθμιας και να έχει παρακολουθήσει σχετικό σεμινάριο τουλάχιστον 80 ωρών.

 

Το σχήμαESYD LOGO πιστοποίησης FA είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

 

 

 


 

Θέλω να εκπαιδευτώ ως:
 1. *Η συμπλήρωση και αποστολή της παρακάτω φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.
 2. (*)
  Άκυρο Εισαγωγή
 3. Ονοματεπώνυμο & Full Name(*)
  Please let us know your name.
 4. E-Mail(*)
  Please let us know your email address.
 5. Τηλέφωνο & Phone(*)
  Please write a subject for your message.
 6. Μήνυμα & Message
  Please let us know your message.
 7. anti-spam(*)
  anti-spam
  Άκυρο Εισαγωγή

 

 

Στέλεχος Οικονομίας και Διοίκησης    Η πιστοποίηση αυτή αφορά τον Εσωτερικό Ελεγκτή      Η πιστοποίηση αυτή αφορά τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας
Σελίδα 1 από 33

Θέλω να γίνω

anazitisi kentrou

Αναζήτηση Εξετάσεων

 

elegxos esyd

elegxos pistopoiitikou

Είσοδος Συνεργατών ACTA

Είσοδος Συνεργατών ACTA-Infotest

 

elegxos pistopoiitikou